19th-century Author Quotes

Victor Hugo
Fyodor Dostoyevsky
Leo Tolstoy
Franz Kafka
Edgar Allan Poe
Anton Chekhov
Alexander Pushkin