Russian Director Quotes

Andrei Tarkovsky
Konstantin Stanislavski
Yevgeny Yevtushenko
Michael Chekhov
Vsevolod Meyerhold