Quantum Quotes

321 Sourced quotes

David Bohm
Michio Kaku
Max Born
John Polkinghorne
Thomas Jefferson
Isaac Asimov
Albert Einstein