Japanese Novelist Quotes

Haruki Murakami
Natsume Sōseki
Ryūnosuke Akutagawa
Eiji Yoshikawa
Fumiko Enchi
Cynthia Kadohata