Japanese Businessman Quotes

Masaru Ibuka
Hiroshi Yamauchi
Kiichiro Toyoda
Taiichi Ohno
Ken Kutaragi