Chinese Philosopher Quotes

Confucius
Lao Tzu
Sun Tzu
Mencius
Zhuang Zhou
Hu Shih
Mozi