Chinese Military Leader Quotes

Chiang Kai-shek
Koxinga
Zuo Zongtang
Han Xin
Wu Peifu
Ma Hongkui
Ma Shaowu