Chinese Author Quotes

Li Bai
Lu Xun
Du Fu
Mo Yan
Gao Xingjian
Emperor Taizong of Tang
Ba Jin