Indian Scientist Quotes

C. V. Raman
A. P. J. Abdul Kalam
Homi J. Bhabha
M. S. Swaminathan
Jayant Narlikar
C. N. R. Rao
Vikram Sarabhai