Indian Physicist Quotes

C. V. Raman
Homi J. Bhabha
Jayant Narlikar
Vikram Sarabhai
George Sudarshan
Thanu Padmanabhan