Chinese Poet Quotes

Li Bai
Du Fu
Emperor Taizong of Tang
Bai Juyi
Qiu Xiaolong
Hanshan